Integritet och GDPR

På denna sida informerar vi er om hur vi skyddar er integritet när du besöker vår hemsida.

Vilka vi är

Lödde Husbilar AB arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas.

Vår webbplatsadress är: https://loddehusvagnar.se.

Personuppgifter

Lödde Husbilar AB ansvarar för dina personliga uppgifter enligt Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR, EU förordning (EU) 2016/679. Dina personuppgifter lagras hos oss och används inom Lödde Husbilar AB.

– För att kunna fastställa din identitet, köphistorik, betalningshistorik, behandla dina beställningar och returer, kontakta dig med leveransbesked eller om ett problem uppstår vid leverans av dina produkter. Besvara dina frågor via e-post eller via kundtjänst, analys och segmentering för riktade kampanjer, utskick av generell information och riktade budskap, informera om event/evenemang, bjuda in till event/evenemang, skicka enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster, testa och förbättra våra system, tillhandahålla tjänster, förhindra bedrägeri eller missbruk av våra tjänster samt för att du ska kunna delta i våra tävlingar.

För att kunna hantera beställning/köp behöver vi genomföra följande:

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation och ålderskontroll, hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag) samt hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter som hanteras för att genomföra detta:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation, användaruppgifter för ÅF sidor (endast Återförsäljare), rättslig grund: Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

För att kunna hantera kundserviceärenden behöver vi genomföra följande:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier), identifiering, utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).


Kategorier av personuppgifter som hanteras för att genomföra detta:

Namn, personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer), din korrespondens, uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål, tekniska uppgifter om din utrustning, hälsodata (allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om), användaruppgifter för ÅF sidor (endast Återförsäljare).

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget behöver vi genomföra följande:

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (incidentrapportering i butik), förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänste-villkor, skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Kategorier av personuppgifter som hanteras för att genomföra detta:

Personnummer, köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  1. Transporter (logistikföretag och speditörer).
  2. Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
  3. Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
  4. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  1. Statliga myndigheter (polisen, SKV eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
  2. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
  3. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Tänk på att du som är Återförsäljare hos Lödde Husbilar kan ändra vissa uppgifter direkt via ÅF-sidor. Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling 11. under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Polarvagnen.se och via e-post (ifall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig. Har du några ytterligare frågor kontakta oss gärna via mejl eller telefon.

Vad är dina rättigheter som kund hos oss?

Du har rätt att be om information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter inte stämmer, bristande eller oväsentliga kan du be om att informationen blir korrekt eller tas bort. Du har även enligt lag rätt att en gång om året få ett registerutdrag på dina personuppgifter kostnadsfritt. Vill du ha detta dokument kan du skriva till Lödde Husnilars kundservice. Du kan när som helst ångra ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter/information i marknadsföringssyfte. ( t.ex kataloger, nyhetsbrev). Kontakta oss på Lödde Husbilar AB Telefon: 046 – 709840

Vem får ta del av uppgifterna?

Vi vidarebefordrar aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Lödde Husbilar. Information som förmedlas till tredje part, kan vara till speditörer i samband med sändning av varor till dig och för att möta Lödde Husbilar skylightet mot dig. Lödde Husbilar kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för utförande av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den pågående tekniska utvecklingen.

Att handla med kort

Vid köp med kort samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är godkänt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare tar hand om din betalkortsinformation på ett korrekt sätt i överensstämmelse med den internationella standarden PCI DSS som kortbolagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB står bakom. Det innebär att dina betalkortsuppgifter hanteras på ett säkert sätt. När du handlar med kort reserverar vi oss rätten att göra en personkontroll.

Dina uppgifter sparas så länge som det krävs för att utföra våra tjänster. Vi tar inte bort din data/information när det finns ett lagligt lagringskrav, såsom bokföringslagen eller när det finns en rättslig grund för att behålla data, ex. ett pågående avtalsförhållande.

Länkar till vår Webb

Lödde Husbilar webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår styrning. Vi ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser. Utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Lödde Husbilar AB
556657 – 8273
Telefon: 046 – 709840
Adress: Terminalvägen 1, 246 42 Löddeköpinge